BẢO HỘ LAO ĐỘNG MINH XUÂN
Luôn đem lại an toàn và hoàn hảo nhất cho bạn!

Phone: 043.987.5343 - 0912.423.062 - 0912.201.309

Fax: 043.987.8692

Email:minhxuanbhld@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

Mũ chống cháy

Mô tả ngắn
Mũ chống cháy
Chi tiết

Mũ bảo hộ dùng cho lính cứu hỏa,

Độ che phủ rộng, khả năng chịu nhiệt chống cháy cao.

Thiết kế chuyên dụng cho lính cứu hỏa.

Sản phẩm đáp ứng đầu đủ tiêu chuẩn Hiệp hội lính cứu hỏa Mỹ.

Nhiều kiểu dáng đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng

Tập Đoàn MSA-Mỹ sản xuất


Mäi chi tiÕt xin liªn hÖ: C«ng ty TNHH trang thiÕt bÞ BHL§ th­Ư¬ng m¹i Minh Xu©n

B¶o hé lao ®éng - B¶o vÖ  - thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y

§ång phôc c«ng së - Häc sinh - sinh viªn

§Þa chØ: 205 §ª TrÇn Kh¸t Ch©n - PhƯ­êng Thanh LƯ­¬ng - QuËn Hai Bµ Tr­Ưng - HN

Tel: 043.987.5343      Fax: 043.987.8692       D§: 0912423062 - 0912.201.309